Spoločnosť pre interdisciplinárnu medicínsku spoluprácu

Občianske združenie s názvom „Spoločnosť pre interdisciplinárnu medicínsku spoluprácu” (S.I.M.S.) je neziskovým, nezávislým, nepolitickým a dobrovoľným združením členov a priateľov interdisciplinárnej medicínskej spolupráce. Cieľom a poslaním združenia je podporovať širokú odbornú verejnosť pri interdisciplinárnej medicínskej spolupráci predovšetkým v internistických a chirurgických odboroch najmä v starostlivosti o chronických pacientov. Spoločnosť si kladie za cieľ podporovať výskum a uvádzanie poznatkov do praxe najmä v odboroch: angiológia, cievna chirurgia, dermatovenerológia, diabetológia, geriatria, neurológia, vnútorné choroby, všeobecné lekárstvo.

Detailné informácie o fungovaní onbčianskeho združenia S.I.M.S. nájdete v stanovách OS (.pdf)

Kontaktné údaje našej spoločnosti :

Spoločnosť pre interdisciplinárnu medicínsku spoluprácu
Adresa

Halenárska 13/A, 917 01 Trnava

IČO:
42 162 971
Bankové spojenie:

Tatra banka: 2922846044/1100

Zapísaná v zozname občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra SR pod číslom: VVS/1-900/90-34985 zo dňa 22.12.2009.